Curriculum Vitae

Christian Lomsdalen

Telefon: 93083015
E-post: c@lmsdln.no

Nøkkelord:
Deltagende, kunnskapsrik, løsningsorientert, engasjert, samarbeidende, sosial, pragmatisk.

Utdannelse, rask oversikt:
Bachelorgrad i Historie (2021)
Master i Religionsvitenskap (2019)
Bachelor i Religionsvitskap (2017)
Praktisk-Pedagogisk Utdanning (2013)
Master in Peace and Conflict Transformation (2012)
Bachelor i Statsvitenskap (2009)

Presentasjon Arbeidsforhold Utdannelse Verv Kurs Sertifikater og kompetanse

Ikke på en mobil?

Christian Lomsdalen

Arbeidsforhold

Doktorgradsstipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap tilknyttet lektorutdanningene
Universitetet i Bergen

Sep 2021 -

Doktorgradsprosjektet ser på praksis knyttet til fritaksretten ute i norske grunnskoler.

uib.no

Universitetslektor II
Universitetet i Bergen

Jan 2021 - Mai 2021

Arbeidsoppgaver som universitetslektor i midlertidig stilling på lærerutdanningene i religion ved Universitetet i Bergen. Seminarundervisning, praksisbesøk, med mer.

UiB.no

Innleid koronavikar
Universitetet i Bergen

Aug 2020 - Des 2020

Arbeidsoppgaver som universitetslektor i midlertidig stilling på lærerutdanningene i religion ved Universitetet i Bergen. Seminarundervisning, praksisbesøk, med mer.

UiB.no

Privatistsensor
Vestland Fylkeskommune

Jan 2020 -

Sensor på privatisteksamen for videregående skole i fagene Religion & Etikk, Samfunnsfag, Sosiologi og Sosialantropologi, Historie og filosofi, samfunnsgeografi, Kommunikasjon og kultur, med mer.

vlfk.no

Podkaster
Lektor Lomsdalens innfall

Okt 2016 -

Podkast om skole, menneskerettigheter, religion, og mer. Selvdrevet.

lektorlomsdalen.no

Privatistsensor
Hordaland Fylkeskommune

Feb 2016 - Des 2019

Sensor på privatisteksamen for videregående skole i fagene Religion & Etikk, Samfunnsfag, Sosiologi og Sosialantropologi, med mer.

hfk.no

Nestleder for sommerleir
Humanistisk Ungdom

Nov 2015 - Aug 2016

Nestleder på Humanistisk Ungdoms årlige sommerleir for 2016.

humanistiskungdom.no

Prosjektkoordinator
Human-Etisk Forbund

Mai 2014 - Des 2014

Skribent for prosjektet "Forkynnelse i skolen" i Hordaland. Prosjektets informasjon var allerede samlet inn, min oppgave var å strukturere det og vurdere de juridiske og skolefaglige implikasjonene av hva som fremkom der.

human.no

Konfirmasjonsleder
Human-Etisk Forbund

Jan 2014 - Sep 2021

Leder for en gruppe ungdommer frem mot humanistisk konfirmasjon. I denne tiden gjennomgår vi temaer innenfor flere forskjellige temaer som omhandler blant annet menneskerettigheter, kritisk tenkning, ungdomstiden, seksualitet med mer.

human.no

Lektor med tilleggsutdanning
Metis videregående skole

Nov 2013 -

Lærer i programfagene til IKT-servicefag - Drift og vedlikehold, Bruker- og driftsstøtte, og Virksomhetsstøtte. Samt kontakt med praksisbedrifter.

Lærer i fellesfagene Religion og Etikk, Historie, Geografi, og Samfunnsfag/kunnskap. Faglærer i programfagene Sosialkunnskap, Kommunikasjon og kultur 1/3, og Historie & Filosofi 1/2. Klassene var fordelt over alle tre trinn og på både yrkesfag og studiespesialiserende retning.

Mentor (kontaktlærer) hvert år, for VG2 Media, VG2 Idrett, VG3 Idrett, og VG2 IKT.

Praksisveileder for studenter i ulike fag stort sett hvert år. Stort sett fra PPU, men også fra andre lærerutdanninger.

metis.no

Tilkallingsvikar
Nordahl Grieg Videregående Skole

Feb 2013 - Des 2013

I alle samfunnsfagene, spansk og religion & etikk.

ngv.hfk.no

Praksisplass, PPU
Nordahl Grieg Videregående Skole

Feb 2013 - Apr 2013

Praksisutplassering i forbindelse med gjennomføringen av PPU. I fagene "Politikk og Menneskerettigheter" og "Religion og etikk".

ngv.hfk.no

Praksisplass, PPU
Rothaugen Skole

Sep 2012 - Nov 2012

Samfunnsfag og RLE for ungdomsskolen.

Lærervikar
Pedagogisk Vikarsentral, Bergen

Aug 2012 - Des 2012

Varierende klassetrinn fordelt over hele grunnskolen. Stort sett alle fag. Fordelt over flere skoler

pvs.no

Lærervikar
Pedagogisk Vikarsentral, Tromsø

Nov 2010 - Mar 2011

Varierende klassetrinn fordelt over hele grunnskolen. Stort sett alle fag. Fordelt over flere skoler

pvs.no

Lærervikar
Vilberg Ungdomsskole

Mar 2010 - Jun 2010

Alle klassetrinn samt undervisning for Enslig Mindreårige Asylsøkere. Oversettelsesarbeid for fremmedspråklige elever. Tilpasset undervisning for elever i fare for å droppe ut.

eidsvoll.kommune.no/vilbergungdomsskole

Lærervikar
Langset Skole

Jan 2010 - Jan 2010

Barneskolen, varierte klassetrinn og fag.

eidsvoll.kommune.no/langsetskole/

Presentasjon Arbeidsforhold Utdannelse Verv Kurs Sertifikater og kompetanse

Ikke på en mobil?

Christian Lomsdalen

Utdannelse

Forskerutdanning, ph.d
Universitetet i Bergen

Sep 2021 -

Forskerutdanning i forbindelse med doktorgradsgjennomføring. Vitenskapsteori, metode, med mer.

https://www.hf.uio.no/forskning/phd/

Videreutdanning i Identitet, kroppsbilde og seksuell helse
Høgskolen i Innlandet

Aug 2020 - Jun 2021

Identitet, kroppsbilde og seksuell helse i barnehage og skole er et videreutdanningstilbud på masternivå for barnehagelærere og lærere i grunn- og videregående skole, samt for ansatte i PP-tjenester. Videreutdanningen er relevant for alle som ønsker å heve egen undervisnings- og veiledningskompetanse innenfor temaet identitet, kroppsbilde og seksuell helse. I Helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse Snakk om det! (2017-2022) fremmes en forventning om styrket seksualundervisning i skolen, samt at barnehagelærere skal jobbe for at barn utvikler god seksuell helse. Seksuell helse for barn innebærer at de forstår, aksepterer og mestrer følelser og er trygg på egen kropp og identitet. I Fagfornyelsen 2020 er områder som seksualitet og kjønn, mediebruk, å sette grenser, samt å håndtere tanker, følelser og relasjoner del av det tverrfaglige emnet Folkehelse og livsmestring. Emnet skal dekkes i hele grunnopplæringen, inkludert videregående opplæring. I tillegg er det behov for kompetanse blant lærere og spesialpedagoger i tilpasset seksualundervisning for elever med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne.

https://www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/identitet-kroppsbilde-og-seksuell-helse

Videreutdanning i Religion, livssyn og etikk
Høgskulen i Volda

Aug 2019 - Jul 2021

Nettbasert videreutdanning i KRLE-faget. Dels skolefokus, og dels indrekirkelig fokus.

hivolda.no

Videreutdanning i undervisning i kontroversielle spørsmål
Universitet i Bergen

Jan 2019 - Des 2019

Kurset var et didaktisk videreutdanningskurs for religion og historie som hadde følgende målsetning: Kurset tek opp og problematiserer undervisning i kontroversielle tema med historisk og samtidig perspektiv. Sentrale tema er tilhøvet mellom historisk minne og forgløyming, historiebruk, fleirkulturalitet, media og populærkultur.

Uib.no

Master i religionsvitskap
Universitetet i Bergen

Jan 2018 - Des 2019

Masteroppgave om fritaksretten i norsk skole.

uib.no

Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning
Høgskolen i Oslo og Akerhus

Jan 2017 - Sep 2017

Fjernstudent online. 10 studiepoeng i tverrfaglig profesjonsvidereutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning. Var testpilot og fikk gratis videreutdanning.

HiOA.no

Bachelor i Historie
Universitetet i Bergen

Jan 2016 - Jun 2021

Bachelorgrad fokusert på kjønn, med delt fokus i kvinnehistorie og mannshistorie.

uib.no

Bachelor i Religionsvitskap
Universitetet i Bergen

Aug 2012 - Des 2017

uib.no

Praktisk-Pedagogisk Utdanning
Universitetet i Bergen

Aug 2012 - Jul 2013

Religionsdidaktikk, Samfunnskunnskapsdidaktikk og pedagogikk.

uib.no

Master's in Peace and Conflict Transformation
Universitetet i Tromsø

Aug 2010 - Jun 2012

Multidisiplinært studie med hovedvekt på statsvitenskap om fred og transformasjon om konflikter. Masteroppgave skrevet om kvinner i motstandsbevegelsen i Honduras.

uit.no

Bachelor i Statsvitenskap
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Aug 2007 - Des 2009

Bachelor i Statsvitenskap med fokus på internasjonal politikk. 2. fokusområde: Religionsvitenskap.

ntnu.no

VKII Økonomiske og administrative fag
Oslo Handelsgymnasium

Aug 2004 - Jun 2005

www.ohg.vgs.no/

Utvekslingselev
San Fransisco, Tegucigalpa, Honduras

Feb 2003 - Jun 2003

Studentutveksling på videregåendenivå gjennom AFS

afs.no

Utvekslingselev
San Agustin, Caracas, Venezuela

Aug 2002 - Des 2002

Studentutveksling på videregåendenivå gjennom AFS

afs.no

Presentasjon Arbeidsforhold Utdannelse Verv Kurs Sertifikater og kompetanse

Ikke på en mobil?

Christian Lomsdalen

Verv

medlem, Faggruppen for formidling av religion i skolen
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Jun 2023 -

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) oppretter en faggruppe som skal ta for seg formidlingen av religioner og livssyn i dagens grunnskole med særlig vekt på: Læreplan Lærebøker Skolebesøk STL-ressurser: Veiledning for omvisere, Uenighetens fellesskap, høytidskalender, høytidshefte, sjekkliste for diskusjoner om religion og livssyn m.m. Bakgrunn Religions- og livssynsundervisningen i grunnskolen har alltid vært av sentral betydning for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Alt i 1995 samlet flere av tros- og livssynssamfunnene, som året etter grunnla STL, seg i motstand mot det nye kristendomsfaget som skulle inkludere det alternative livssynsfaget i en og samme læreplan. STL har i forbindelse med reformer av fagene, levert høringssvar og diskutert religions- og livssynsundervisningen på sine rådsmøter. STL har også tatt grep for å heve kvaliteten på sine egne bidrag, i form av omvisninger for skoleklasser, gjennom kurset «Veiledning for omvisere». På rådsmøtet den 14. desember 2022 stod religions- og livssynsundervisning derfor igjen på dagsorden. Gjesteforeleser, Inger Margrethe Tallaksen, tidligere koordinator for religion i lærerutdanningene på UiA, gav en innføring i religions- og livssynsundervisning historisk og frem til i dag, og rådsmedlemmene jobbet deretter med temaet i grupper. Rådet overlot til styret å beslutte videre tiltak. Styret besluttet i styremøte 15.03.23 (se vedlegg) å opprette en faggruppe med mandat til å se nærmere på undervisning om religion og livssyn med utgangspunkt i både læreplanen og lærebøker, STLs tidligere innspill ved utvikling av nye læreplaner, og se på hvordan skolebesøk i tros- og livssynssamfunn benyttes og fungerer. Rammer for prosjektet Faggruppen skal bestå av personer som har bakgrunn i ett av STLs medlemssamfunn. Deltakerne bør enten ha erfaring fra skole/undervisning, eller ha gode kunnskaper og ikke minst interesse for spørsmål knyttet til undervisning om religion og livssyn i skolen. Medlemssamfunnene leverer forslag på kandidater til å sitte i faggruppen sammen med en kort beskrivelse om vedkommens kompetanse og ønske om å delta. Gruppen vil møtes minst 4 ganger og jobbe i omtrent ett år fra oppstart. Reiseutgifter og mat i forbindelse med møtene dekkes av STL. Faggruppene leverer en rapport etter ett års arbeid som belyser utfordringer og muligheter knyttet til undervisning om religioner og livssyn i skolen, og skal komme med forslag til forbedringer, samt anbefalinger til STL om hvilke bidrag som kan styrke undervisningen på religions- og livssynsfeltet. Funnene, innspillene og anbefalingene vil bli fulgt opp av STL. Avgrensning Faggruppen vil evaluere religions- og livssynsundervisningen, primært i grunnskolen, og vektlegge følgende felt: 1. Læreplan 1.1. Vurdere gjeldende læreplan opp mot STLs høringssvar/innspill. 1.2. Se på hvordan læreplanen tolkes og hvordan undervisningen er lagt opp på de ulike trinnene i grunnskolen. 1.3. Vurdere overgangen til sammenlikning av tradisjoner, fremfor de ulike tradisjonenes selvforståelse og teologi, i læreplanen. Hva får og mister man ved en slik endring. 2. Lærebøker 2.1. I hvilken grad lærer elevene de ulike tradisjonene å kjenne? 2.2. Hvordan fungerer balansen mellom innenfra- og utenfraperspektiver på religioner og livssyn? 2.3. I hvilken grad behandles begreper som «tro», «livssyn», «livssynsnøytralt» og «livssynsåpent»? 2.4. I hvilken grad bidrar lærebøkene i grunnskolen til at elevene får felles referanserammer? 3. Skolebesøk 3.1. I hvilken grad benytter skoler seg av muligheten til å oppsøke tros- og livssynssamfunn i dag? 3.2. Hvordan oppleves besøkene av klassene, lærerne og vertskapet? 3.3. Kan noe gjøres for å forbedre læringsutbyttet fra slike besøk? 3.4. Er det behov for en digital løsning - en skolebesøksportal - hvor lærere kan bestille besøk? 4. Egne ressurser 4.1. I hvilken grad blir STLs ressurser benyttet i undervisningen av religioner og livssyn? 4.2. Er det behov for flere STL-utviklede ressurser til bruk i skolen? 4.3. Er det behov for digitale tilbud til skoler med begrenset religions- og livssynsmangfold i nærområdet? Gruppen gjør selv nødvendige prioriteringer på bakgrunn av mandatet. Arbeidsoppgaver: Deltagerne i gruppen vil ha som oppgave å innhente kunnskap om, og drøfte problemstillingene ovenfor. Både ved å lese læreplaner, se igjennom lærebøker og STL-ressurser, men også ved å invitere ressurspersoner som forskere, lærere og omvisere til faggruppens møter for å dele sine funn og erfaringer. Alasdair McLellan, fra sekretariatet i STL, vil fungere som sekretær og koordinator for faggruppen. Faggruppens leder forventes å delta på lanseringen av rapporten og ev. andre arrangementer i tilknytning til prosjektet.

https://stl.no/

Styremedlem
Søråshøgda Sjakklubb

Jan 2023 -

https://www.facebook.com/barnesjakk

Utvalg for seksualitetsundervisning
Sex & Politikk

Jan 2023 -

Sexogpolitikk.no

Styremedlem
Nyt, stiftelse for positiv seksualitet og seksuell nytelse

Sep 2021 -

Styremedlem og medstifter i stiftelsen

nytfestivalen.no

Leder
Human-Etisk Forbund

Sep 2021 -

Styreleder for Human-Etisk Forbunds sentralstyre.

human.no

Generalforsamling
Humanist Forlag

Sep 2021 -

Generalforsamling for Humanist Forlag som styrelder for største, og senere eneste, eier.

https://www.humanistforlag.no/

Valgkomite
Humanist Forlag

Sep 2021 -

Styreleder i Human-Etisk Forbund er valgkomite for styret i Humanist Forlag frem mot de ordinære generalforsamlingene i forlaget.

https://www.humanistforlag.no/

Medlem
Religions- og livssynslederforum

Sep 2021 -

Forumet er en plattform for samtale om religiøse og verdirelaterte spørsmål for topplederne i tros- og livssynssamfunnene i STL. Forumet møtes en gang i halvåret, ansvaret for å være vertskap går på rundgang mellom deltagerne.

https://www.trooglivssyn.no/kalender/religions-og-livssynslederforum/

Medlem av pedagogisk utvalg
Norsk forening for klinisk sexologi

Apr 2021 -

Medlem av pedagogisk utvalg. Utvalget skal blant annet: Å skape et forum for medlemmer som ønsker å styrke feltet pedagogisk sexologi. Å legge frem relevante forskningsresultater og publikasjoner for NFKS. Å presentere relevante nyheter fra politisk hold. Å være kritiske markører i forhold til nye reformer og prosjekter i skole og utdanning. Å synliggjøre medlemmer av NFKS sitt profesjonelle arbeide innen dette feltet. Å bidra med råd for dem som ønsker undervisningsmateriell og faglitteratur. Å styrke kontakten med andre pedagogiske fagmiljøer utenfor foreningen. Å invitere eksterne forskere, forelesere innen feltet til for eksempel NFKS årsmøter.

https://www.nfks.no

Referansegruppemedlem
DNT Edru Livsstil

Jan 2021 - Des 2021

Medlem i referansegruppen for prosjektet Meningsmeny knyttet til rus, livsmestring, psykisk helse, med mer.

edru.no/

Representant i medlemsutvalget
Natteravnene Rådal

Jan 2021 - Aug 2022

Medlemsutvalget er ansvarlig for å være innevakter og støtte for natteravnene som går de enkelte turene fredager og lørdager.

https://natteravn.no/

Medlemsråd for private vidaregåande skular
Utdanningsforbundet Vestland

Nov 2020 - Jul 2021

Medlem av medlemsrådet for Vestland som representant for privatskolene i fylket.

utdanningsforbundet.no

FAU-medlem
Skranevatnet skole

Sep 2020 - Jul 2022

Medlem av FAU for 6. klasse.

skranevatnet.no

Medlem av valgkomiteen
Sex & Politikk

Jun 2020 - Jun 2022

Medlem av valgkomiteen i paraplyorganisasjonen Sex og Politikk, det norske medlemmet i International Planned Parenthood.

Sexogpolitikk.no

Leder
Samfunnsfagslærerne

Feb 2020 - Jan 2022

Stifter og leder av foreningen for samfunnsfagslærere i norsk skole, Samfunnsfagslærerne.

samfunnsfagene.no

Nestleder
Human-Etisk Forbund

Jun 2019 - Sep 2021

Nestleder i Human-Etisk Forbunds sentralstyre.

human.no

Styremedlem
Humanist Forlag

Apr 2019 - Apr 2021

humanistforlag.no

Leder, Valgkomiteen
Human-Etisk Forbund Hordaland

Mar 2019 - Nov 2021

Leder av valgkomiteen for Human-Etisk Forbund Hordaland. For å velge nye styremedlemmer til lokallaget.

human.no

Medlemsråd for private vidaregåande skular
Utdanningsforbundet Hordaland

Okt 2018 - Jun 2020

Medlem av medlemsrådet for Hordaland som representant for privatskolene i fylket.

utdanningsforbundet.no

Styremedlem
Sex & Politikk

Mai 2018 - Jun 2020

Styremedlem i paraplyorganisasjonen Sex og Politikk, det norske medlemmet i International Planned Parenthood.

Sexogpolitikk.no

Medlem, utvalg for helhetlig seksualitetsundervisning
Sex & Politikk

Mai 2018 - Jun 2022

sexogpolitikk.no

Medlem av skolestyret
Metis Videregående skole

Apr 2018 - Sep 2021

Medlem av skolestyret som representant for fagforeningen.

metis.no

Arbeidsplasstillitsvalgt
Utdanningsforbundet

Mar 2018 - Sep 2021

Klubbleder og arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundets klubb på Metis videregående skole.

udf.no

Hovedstyremedlem
Human-Etisk Forbund

Jun 2017 - Jun 2019

Medlem av Human-Etisk Forbund sitt hovedstyre og landsstyre.

human.no

Referansegruppe forskningsprosjekt, medlem
Universitetet i Bergen

Mai 2017 - Nov 2021

“Skolen som mulighetsarena (SSM) – demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer” Medlem av referansegruppen til forskningsprosjektet.

uib.no

Varamedlem, fylkesstyret
Human-Etisk Forbund Hordaland

Mar 2017 - Mar 2019

Vara til fylkesstyret i Human-Etisk Forbund Hordaland

human.no

Stortingskandidat, 4. plass
Feministisk initiativ Bergen

Jan 2017 - Sep 2017

4. plass på stortingsvalglisten til Feministisk Initiativ i Hordaland

http://feministiskinitiativ.no/

Aktivitetsutvalget, koordinator
Human-Etisk Forbund Hordaland

Jan 2017 - Mar 2023

Koordinator for aktivitetsutvalget i fylket. Aktivitetsutvalget i Human-Etisk Forbund Hordaland arrangerer forskjellige aktiviteter for medlemmer og ikke-medlemmer.

human.no

Konfirmasjonsutvalgsmedlem
Human-Etisk Forbund Bergen

Aug 2016 - Jul 2022

Medlem av konfirmasjonsutvalget i Human-Etisk Forbund Bergen

human.no

Leder, Valgkomiteen
Human-Etisk Forbund Bergen

Feb 2016 - Jan 2019

Leder av valgkomiteen for Human-Etisk Forbund Bergen. For å velge nye styremedlemmer til lokallaget.

human.no

HEF-instruktør
Human-Etisk Forbund

Okt 2015 - Jan 2021

Ansvarlig for å reise rundt for å holde introduksjonskurs om organisasjonen.

human.no

Styremedlem
Feministisk initiativ Bergen

Jul 2015 - Nov 2017

Styremedlem og medlem i kommunikasjonsgruppen.

http://feministiskinitiativ.no/

Valgkomitemedlem
Human-Etisk Forbund Bergen

Feb 2014 - Feb 2016

Medlem av valgkomiteen for Human-Etisk Forbund Bergen. For å velge nye styremedlemmer til lokallaget.

human.no

Nestleder, FAU
Leder, SU
Nerigaard Barnehage

Sep 2013 - Jul 2015

Nestleder i Foreldrerådets arbeidsutvalg i mine barns barnehage

http://www.sib.no/no/barnehage/nerigard_barnehage/

Styremedlem, Intervju- og medie-ansvarlig
Frivillig
AFS Utveksling Bergen

Sep 2013 - Aug 2019

Deltagelse i de lokale aktivitetene, først og fremst som intervjuer av fremtidige vertsfamilier og utvekslingsstudenter.

afs.no

Mentor, Student-to-Student Mentorship program
Center for Peace Studies, University of Tromsø

Sep 2011 - Jul 2012

Guide 1.-årsstudenter for å gjøre deres studenthverdag best mulig og med best mulige resultater. Ansvar for 3 studenter.

www.peace.uit.no

Stipendiat og områdekontakt, Midt- og Nord-Norge
NorLARNet

Aug 2011 - Jul 2012

Kontaktperson for Norwegian Latin America Research Network

norlarnet.uio.no

Presentasjon Arbeidsforhold Utdannelse Verv Kurs Sertifikater og kompetanse

Ikke på en mobil?

Christian Lomsdalen

Kurs

Boost Camp - intensivkurs i kommunikasjon
Speaklab

Jun 2020 - Jul 2020

Kurs med noen av Norges beste formidlere om: Digital møteledelse og presentasjon å lese og bruke kroppsspråk hvordan bygge autoritet effektiv stemmebruk hvordan bygge opp en effektiv presentasjon god bruk av hjelpemidler (for eksempel Power point) hvilke ord virker best storytelling: hva er det – og hvordan bruke det i arbeidslivet hvordan håndtere nerver og sceneskrekk tv- og radioopptreden

SpeakLab.no

Kurs i Adobe Audition
Qross kurssenter

Des 2019 - Des 2019

Kurs for bruk av Adobe Audition til arbeid med podkast. Kurset innbefattet: Miksing av lyd for podcaster, film, video og radio. Fjerne støy, romklang og uønskede lyder. Fikse overstyrt lyd. Re-mikse musikk til en kortere versjon. Lydopptaksteknikker for voice-over. Digitalisering og komprimering av lyd. Lydmiks med Equalizing (EQ), kompressor etc. Ofte brukte lydeffekter. Ulike typer lyd, og deres rolle i lydmiksen. Eksport av ferdig mikset lyd til ulike formål. Qross er Adobe-sertifisert kurssted.

Qross.no

Kurs for nye næringsdrivende
Skattetaten

Nov 2018 - Nov 2018

Kurs for nye næringsdrivvende. Om regnskap, skatt, og regler.

skatteetaten.no

Tillitsvalgtopplæringen
Utdanningsforbundet

Aug 2018 - Jun 2019

Grunnkurs for nye tillitsvalgte i rollen som Arbeidsplasstillitsvalgt.

utdanningsforbundet.no

Mobbeombudet: Tiltak og etterarbeid i mobbesaker - erfaringsdeling frå skulane.
Hordaland Fylkeskommune

Jan 2018 - Jan 2018

Kursrekka skal gi tilsette i skulane kunnskap om nytt kapittel 9A i opplæringsloven og korleis de kan avdekke og handtere mobbing. Deltakarane skal få kjennskap til verktøy og skal nytte desse i praksis mellom samlingane. Deltakarene skal på samlingane i januar dele sine erfaring med verktøya og kva tiltak dei nytta om dei oppdaga brott på §9A.

http://kurs.hfk.no/Kurs-og-konferansar/2018/Ny--9A-klasseleiing-og-korleis-avdekke-mobbing111/

Mobbeombudet: Ny § 9A, klasseleiing og korleis avdekke mobbing?
Hordaland Fylkeskommune

Okt 2017 - Okt 2017

Kursrekka skal gi tilsette i skulane kunnskap om nytt kapittel 9A i opplæringsloven. korleis de kan avdekke og handtere mobbing. Deltakarane skal få kjennskap til verktøy og skal nytte desse i praksis mellom samlingane. Deltakarene skal på samlingane i januar dele sine erfaring med verktøya og kva tiltak dei nytta om dei oppdaga brott på §9A.

http://kurs.hfk.no/Kurs-og-konferansar/2017/Ny--9A-klasseleiing-og-korleis-avdekke-mobbing/

Førstehjelpskurs
Røde Kors

Aug 2016 - Aug 2016

5 timers førstehjelpskurs fra Røde Kors med fokus på hjerte- og lungeredning, gift, og så videre.

rodekors.no

Førstehjelpskurs
Røde Kors

Jul 2016 - Jul 2016

3 timers førstehjelpskurs fra Røde Kors med fokus på hjerte- og lungeredning, gift, og så videre.

rodekors.no

Lederkurs i Grensesetting
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Jul 2016 - Jul 2016

Kurs fra LNU om grensesetting, de vanskelige samtalene, overgrep og mer.

lnu.no

Autismenettverket
Hordaland Fylkeskommune

Des 2014 - Jun 2015

Kompetansehevende samarbeidsgruppe sammen med Hordaland fylkeskommune, OT/PPT, Statped og videregående skoler i fylket. For å skape bedre skoleforhold for elever med komplekse læringsproblemer, autismespekterdiagnoser eller som oppfyller autismespekterdiagnosekriterier.

hfk.no

Stortingskunnskapskurs
Stortinget

Nov 2014 - Nov 2014

"Profilerte foredragsholdere vil presentere Stortingets oppgaver og samfunnsrolle. Foredragene vil blant annet ta for seg Stortingets lovbehandling, budsjettbehandling, kontrollfunksjon, norsk utenrikspolitikk, skillelinjer i norsk politikk og politikernes forhold til pressen. Det vil bli omvisning i Stortingets grunnlovsutstilling, og presentasjon av våre læringssentre MiniTinget og 2050 − Valget er ditt. I tillegg følger vi Stortingets spørretime fra publikumsgalleriet."

stortinget.no

"God å snakke med"-kurs
Kirkens SOS

Sep 2013 - Sep 2013

Et kursopplegg for at Kirkens SOS skal lære flere mennesker gode teknikker for å skape gode samtaler – også om vanskelige ting. Slike ting som samlivsproblemer, sykdom, depresjoner og problemer på arbeidsplass eller skole som aktuelle situasjoner.

www.kirkens-sos.no/Aktuelt/God___snakke_med/

Presentasjon Arbeidsforhold Utdannelse Verv Kurs Sertifikater og kompetanse

Ikke på en mobil?

Christian Lomsdalen

Sertifikater og kompetanse

Sertifikater:

Førerkort: Kl. B

gyldig til 05. 2085

Språkkompetanse:

Engelsk

Gode kommunikative evner, samt lang erfaring med bruk både i studier og arbeid.

Norsk

Morsmål, god muntlig og skriftlig

Spansk

Flytende, brukt både i arbeid og studert det ved universitetet.

IT-Kompetanse:

Microsoft Windows

Lang erfaring både som IT-support og bruker. Kjennskap til alle Microsoft sine operativsystemer siden 93. Oppsett, installasjon, feilsøking og så videre

GNU/Linux

Viderekommen bruker, primært debian-baserte distribusjoner

Mac OSX

Viderekommen bruker

Microsoft Office

Lang erfaring og avansert bruk

OpenOffice.org

Lang erfaring

It´s Learning

God kjennskap. Kjenner godt til de forskjellige aspektene ved LMSet. Kan benytte det pedagogisk, effektivt og elev-vennlig.

Fronter

God kjennskap, men bare som studentbruker.

Smartboard

Nybegynner. Har brukt det endel, men foreløpig bare "enkle" funksjoner.

Adobe Photoshop

Viderekommende. Brukt til og fra siden 1998, men mer fokusert og med høyere ferdighetsnivå siden 2014.

Adobe Audition

Viderekommende. Både formell og uformell opplæring i Audition i forbindelse med arbeidet med egen podkast.

Presentasjon Arbeidsforhold Utdannelse Verv Kurs Sertifikater og kompetanse

Ikke på en mobil?

Christian Lomsdalen